وابستگی پاکستان به آمریکا مشکل آب و برق مردم را هم حل نکرده است