آیین رونمایی از کتاب استقبال الادب العربی المعاصر فی ایران در پردیس تهران برگزار شد