اولین تانکر نفت کش خارجی به منظور تعمیرات وارد بندرعباس شد