سنگاپور مدعی نقض قوانین درپیگیری تخلف کشتی آلپاین شد