700 نفر از مردم دشتی به مرقد امام (ره) اعزام می‌شوند