بازجویی از «افراد مرتبط با پرونده هسته‌ای» مطلقا ممنوع!