بودجه فرهنگی دانشجویی وزارت بهداشت 70 درصد افزایش یافت