چاه‌های غیرمجاز مسدود می‌شود/ درختان اطراف سد لتیان سوخته‌اند