نشست هیأت اجرایی خانه احزاب و معاون سیاسی وزارت کشور با جبهه پیروان