نوروزی با سرخوشان تمرین کرد/ مسابقه جذاب بین مربیان!