۷۰ درصد از مولفه‌های تربیتی انسان پیش از انعقاد نطفه شکل می‌گیرند