تمرین مشترک داوران مالزیایی و بازیکنان پرسپولیس در آزادی