اصالت بخشی به فعالیت فرهنگی هنری استانها سیاست جدی وزارت ارشاد است