افزایش تبلیغات فیلم های سینمای ایران در شبکه های ماهواره ای نگران کننده است