درخشش هنرمندان انجمن سينماي جوان کرمانشاه در جشنواره «ژيار» شهرستان بانه