فروزان: مشکلات زیادى را ما پشت سر گذاشتیم/ طالب‌لو: شما همیشه برنده‌اید