بچه‌های فیلم‌هـای ترسناک، این روزها چه کار می‌کنند؟+تصویـر