ایده دقیقه نودی برای صرفه‌جویی در برگزاری همایش ریاضی