235 میلیارد ریال به باغات گردو سیرجان خسارت وارد شد