بیانیه بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد تبریز در رابطه با صدور بخشنامه دانشگاه آزاد