صف طولانی کامیون های عازم ایران در گمرک مرزی ترکیه