هاشمي‌نسب: اين قدر با 6 تاي 52 و 4 تاي مجيدي پز ندهيد/ مرد باشید، خودتان در دربی یک کاری کنید