خسروبخش: ساکنین مسکن مهرپاکدشت ازآب سالم و بهداشتی برخوردارمی شوند