مهار رشد نقدینگی در ۲۲.۳ درصد طی سال گذشته/ حجم نقدینگی ۷۸۲ هزار میلیارد تومان شد