اولین نشست مجمع عمومی روسای کتابخانه های بزرگ کشور