محمود صلاحی: پژوهش جدیدی انجام شود تا مطمئن شوید سرانه مطالعه پایین نیست