ملی پوش بوکس ایران: برای موفقیت نیاز به همدلی داریم