اقوام دینی ایران برای تحقق آرمان های امام راحل و رهبری تلاش می کنند