مشارکت خیران ظرفیت مناسبی برای احداث زائرسراهای ارزان قیمت است