شاه‌حسینی: باشگاه‌ها‌ باید به اصالت ITC‌ توجه کنند