عضویت اخباری در کمیته ملی آموزش عالی وابسته به کمیسیون ملی یونسکو