کاهش طبقات تعرفه‌ای از 14 به 6 طبقه تا سال 96/ روزآمد شدن رژیم تجاری، لازمه‌ پیوستن به WTO