میراث فرهنگی غنی، ایران را به یک موزه تبدیل کرده است