شخصیت جامع خیام تحت تاثیر فرهنگ و تمدن غنی ایرانی اسلامی است