پس از دو سال ولایتی اظهاراتش در مناظره های انتخاباتی را نقض کرد: عادت آمریکا همین است که بعد شروع مذاک