رفع مشکل برق دیشموک و لنده 100 میلیارد تومان اعتبار می‌خواهد