حضور مهاجرین افغانی در ایران در سال‌های پایانی است