دانش آموز دیری در مسابقه ادبی به مرحله کشوری راه یافت