9 پزشک به تعداد پزشکان تنها بیمارستان شادگان افزوده شد