مدیرعامل واگن پارس از امضای تفاهم نامه خرید یک هزار واگن باری خبرداد