کرامت اسلامی و انقلابی نباید تحت تأثیر ادبیات مذاکره قرار گیرد