برگزاری مسابقات بین المللی قرآن بانوان درحال بررسی است