با شناساندن اسلام واقعی می‌توان در مقابل گروه‌های تكفيری ايستاد