ايجاد معاونت صنايع كوچك و متوسط در بانك صنعت ومعدن نشاندهنده حمايت از صنايع است