سند یک میلیون و 135 هزار هکتار از اراضی ملی در کشور صادر شد