مدال برنز بر گردن علیزاده/ پرونده بانوان با یک مدال بسته شد