حوره زيست فناوري از ظرفيت‌هاي بزرگ براي ايجاد اشتغال و تجاري‌سازي است