افزایش ۳۱ درصدی تورم تولیدکننده بخش معدن در زمستان سال ۱۳۹۳