خواسته تشکل های دانشجویی تبریز در آستانه سفر رییس جمهوری