گزارش تصویری/ بازدید مدیران کانون مساجد از کانون شهید گرائلی خرماکلا